در سال ۱۹۹۸  یک مرد ۶۳ ساله یک ماشین بیوک را  از روی زمین بلند کرد تا دست نوه اش را از زیر آن بیرون آورد ! قبل از آن هیچ چیز سنگین تر از کیسه ۲۰ کیلویی بلند نکرده بود ...!  او بعدها دچار افسردگی شد ...

میدانید چرا ؟ 

چون در ۶۳ سالگی فهمیده بود چقدر توانایی داشته که باورش نداشته وعمرش را با حداقل ها گذرانده بود ....! 

منتظر ۶۳ سالگی نشوید از همین الان خودت را باور کن  ....!