طبق جمعه های هر هفته همه فامیل  خونه  مادر بزرگ جمع شدیم . مادر بزرگ معمولا با چایی  وبعد هم  نهار پدیرایی  میکرد . خانمها  در جمع  کردن سفره  وشستن  ظرفها  به  مادر بزرگ  کمک کردند بعد  هر کسی گوشهای  نشست  وبا گوشی خود مشغول شدند .

مادر بزرگ به هر بهانه ای میخواست  سر حرفو  باز  کنه  ولی  هیچ کس  گوش  نمیداد  واعتنا  نمیکرد .مادر بزرگ پرسید  توی این  گوشیها  چی هست  وچکار میکنید ؟ باز هم  جواب  قانع  کننده  نشنید .بعداز ظهر با خوردن چایی  ومیوه مهمانی به پایان  رسید وخداحافظی  تا جمعه  بعد  .

جمعه بعد وقتی  وارد خونه  مادر بزرگ شدیم  با تعجب  دیدیم مادر بزرگ  خیلی مودبانه گفت  شرمنده  لطفا  گوشیهاتو نو توی  سینی  روی جا کفشی  بزارید .

همه  به احترام مادر بزرگ  این  کارو  انجام دادند .اونروز همه  فهمیدیم واقعا  دور هم  هستیم واز  گفتگو  با هم  لذت  بردیم . بعداز خوردن  ناهار  بچه ها  به حیاط رفتند وبازیهایی  رو  که  مدتها  فراموش  کرده  بودند  انجام  دادند . هفت سنگ، وسطی و.....

خیلی  خوش گذشت تازه  فهمیدیم  دور هم بودن یعنی چی .از همه  مهمتر مادر بزرگ  خیلی خوشحال  بود وموقع  خدا حافطی همگی  از مادر بزرگ  تشکر  کردند  .جمعه بعد  وقتی  وارد خونه  مادر بزرگ  شدیم مادر بزرگ  تعجب  کرد که  گوشیهارو تو سینی  نزاشتیم همگی  گوشی هامونو تو خونه  گذاشته  بودیم  ویک  روز بسیار  خوب  وخوشی را  با مادر بزرگ  گذراندیم وفهمیدیم چقدر  دور بودیم از یکدیگر  درحالی  که  با هم  بودیم  .

دورهمی ها  خوشی  را  برای  عزیزان  ارزو  دارم .