استاد وارد کلاس شد.مثل همیشه قاطع و باانگیزه.رو به دانشجویانش کرد و گفت امتحان شما کنسل شده،فقط به جای ان باید در برگه ای انچه را میگویم توصیف کنید!به بهترین و کامل ترین توصیف نمره کامل می دهم.

او صندلی خود را وسط کلاس گذاشت و گفت تنها پانزده دقیقه به شما وقت می دهم تا برای من اثبات کنید که این صندلی وجود ندارد!دانشجویان هاج و واج نگاهی به هم انداختند و دست به کار شدند.همه در هیجان و تکاپو در حال نوشتن بودند که دانشجویی بعد از سه دقیقه از اخر کلاس برگه اش را به استاد داد و روز اعلام نمرات او بالاترین نمره را کسب کرده بود!فکر می کنید چه نوشته بود?! فقط در یک جمله:

((استاد،کدام صندلی را میفرمایید?!!!))