بسم الله الرحمن رحیم ببشتر مردم فکر میکنن که حکومت تیمور بر تمام منطقه های ایران بوده. ولی نه اصلا اینطوری نبوده. هنگامی که ارتش مغول به بخش غربی کشورمون میرسن,بامردمان مبارز به نام قوم لر روبه رو میشن.لر ها در زمان حمله مغول ها از اتحاد و یکپارچگی به نام برادری برخوردار بودند. مغول ها بیش از ده ها بار به بخش غربی حمله کردن*اما نتوانسته اند حتی یک وجب از خاک منطقه های غربی کشور را بگیرند. پس از جنگ های بسیار,تیمور گورکانی به لر ها یک پیشنهاد میدهد که یک نفر برگزینند و با تیمور کشتی بگیرد. آنها فردی از لرهای فیلی انتخاب میکنند که بسیار از بدنی تنومند برخوردار بود. زمانی که مردم برای جمع شدن,برای دیدن کشتی یکی از شاه های بزرگ مغول و یکی از بهترین کشتی گیرهای آن زمان ایران جمع شده بودند. یک قرار داد بسته شد که بین لرها و مغول ها عهد بسته شد که اگر بتواند کشتی گیر لر,تیمورگورکانی را شکست دهد,تمام مناطق غربی و جنوب غربی در اختیار لرها قرار گیرد و حکومتی خود مختار تشکیل دهند. در میان مبارزه تیمور شاه چند بار سعی میکند که گشتی گیر ایرانی را بر زمین زند که یک دفعه کشتی گیر ایرانی ,تیمور را جوری بر زمین میزند که یک پایش شکسته میشود.و از آن زمان به بعد در تاریخ مغول تیمورخان به تیمور لنگ به مردم شناخته میشود. تیمور بعد از این شکست مناطقی را که در قراردادشان نوشته شده بود به لرها و دیگر قومیت های ایرانی داد. تیمور لنگ فردی بسیار جنگجو بود که او و فرزندانش ده ها سال بر بخش هایی از ایران حکومت کردند. تقدیم به تمام لرها(فیلی,بختیاری,ممسنی,لک)