روزی فردی با عجله از خیابانی میگذشت پلیس راهنمایی و رانندگی او را پیاده کرد و به آن فرد گفت چون کمربندش را نبسته است جریمه میکند،آن مرد دانا به پلیس گفت:رازی را میخواهم به تو بگویم. _بفرمایید آقا _من یکی را کشتم. پلیس در کمال تعجب گفت:جسدش کجاست؟ _در جعبه ماشین _باچی کشتیش؟ _با اسلحه الان تو داشبرده _بوی چیه میاد؟ _بوی خونشه؟ پلیس فورا با فرماندهی تماس گرفت و آن ها را خبر کرد،وقتی فرماندهی آمدند نه در جعبه چیزی نه در داشبرد و اثری هم از خون بود. فرمانده رو به پلیس کرد و گفت چرا دروغ میگی نه جسدی تو ماشینه نه خونی نه اسلحه‌ای!مرد زیرک فورا گفت فکرکنم این دروغ گو به شما هم گفته من کمربند نبستم!!!