روزی تمام روستای ها تصمیم گرفتند تا برای بارش باران دعا کنند، در روزی که همه برای دعا جمع شده بودنن فقط یک کودک باخود چتر آورده بود... این یعنی ایمان کودک یکساله ای را تصور کنید زمانی که شما او را به هوا پرتاب میکنید او میخندد چرا که او میداند شما او را خواهید گرفت... این یعنی اعتماد هرشب ما به رختخواب میرویم، هیچ اطمینانی نداریم که صبح زنده برمی خیزیم، اما همیشه ساعت هایمان را برای فردا کوک میکنیم... این یعنی امید. * تمنا *