برگول - کسب درآمد از راه نویسندگی آنلاین

برگول
نتیجه جستجو

screen

نتیجه جستجو

screen

55
ابزار screen را می توان نوعی terminal معرفی کرد که به شما اجازه میدهد در یک terminal چند session داخلی (و البته full screen نسبت به terminal اصلی) ایجاد کنید و بین آن ها حرکت کنید، دستوراتی را با سطح دسترسی و حتی user های مختلف اجرا کنید. یکی از مهمترین ویژگی های screen قابلیت بس...